Zásady ochrany osobných údajov

Súhlas k spracúvaniu osobných údajov. V súlade s ustanovením Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“) je dotknutá osoba oboznámená s nasledujúcimi informáciami, ktoré sú k dispozícii na prevádzke a ktorých správnosť a aktuálnosť svojím podpisom potvrdzuje.
Prevádzkovateľ: Bc. Monika Farmoš Čuchtová -Fit20
Účel spracúvania osobných údajov: kontakt s klientom
Zoznam osobných údajov: meno, dátum narodenia, tel. kontakt, email
Doba poskytnutia súhlasu: počas využívania služieb, na rok
Forma zverejnenia: písomná forma
Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Práva dotknutej osoby vymedzuje najmä § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Dotknutá osoba potvrdzuje podpísaním tohto dokumentu, že prevádzkovateľ splnil oznamovaciu povinnosť v súlade s článkom 13 nariadenie GDPR. Osobné údaje sú uschovávané pod zámkou, skartácia prebieha po roku, tak aby boli údaje nečitateľné.